Parafia Nawiedzenia
Najświetszej Maryi Panny
w Konstantynowie Łódzkim

„Nie bój się Maryjo, znalazłaś Łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus”
(Łk 1, 30-31)

Grupy parafialne

Rada duszpasterska parafii 2019 r.

 

 

  1. Józef Błaziński

  2. Halina Sińczak

  3. Dorota Wojtczak

  4. Krzysztof Kucner katecheta

  5. Wiesława Młynarska

  6. Teresa Kacperska

  7. Marzena Konowalska

  8. Jakub Nowicz   

 

Rada ekonomiczno-budowlana

2019r.

 

 

 

1. Henryk Ulacha

2. Włodzimierz Fisiak

3. Józef Szmich

4. Adam Gamon

5. Anna Baczmaga

6. Stelmach Iwona

7. Krzysztof Waligórski

 Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej

I. Cel Rady


l. Parafialna Rada Duszpasterska jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza. 2. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27).

 

II. Skład Rady i sposób jej powoływania


3. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii;
b) z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich. Wyboru dokonują w swoim gronie istotne liczebnie w życiu parafii parafialne grupy apostolskie, które wskazuje proboszcz;
c) z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

4. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków Rady powinna być dostosowana do wielkości parafii.
5. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.
6. Przed objęciem funkcji, członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.
7. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady, daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia wieku 70 lat.
8. Skład Rady oraz dokonane w niej zmiany na wniosek proboszcza winny uzyskać zatwierdzenie Ordynariusza miejsca.

 

III. Zadania i kompetencje Rady


9. Do zadań Rady należy wspomaganie proboszcza w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.
10. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych. Wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem, Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do proboszcza.

 

IV. Kadencja i sposób działania Rady


11. Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 5 lat. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zmienić tę część Rady, która pochodzi z nominacji.
12. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
13. Porządek zebrania winien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Należy w nich umieścić „wolne głosy” oraz możliwość zgłoszenia spraw do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego zebrania.
14. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej.
15. Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
16. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

 

V. Przepisy końcowe


17. Wszelkie zmiany w Statucie, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez Arcybiskupa Łódzkiego.
18. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku na okres próbny 5 lat.
Ks. Zbigniew Tracz Marek Jędraszewski
Kanclerz Kurii Arcybiskup Metropolita Łódzki Łódź, dnia 24 czerwca 2013 roku, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Regulamin pracy Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej

 

Rozdział I

 

§ 1


Rada do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej, zwana dalej Rada, wykonując ustanowione dla niej w powszechnym prawie kanonicznym i prawie partykularnym zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w trybie i na zasadach określonych w Statucie oraz w niniejszym regulaminie.

 

§ 2


Rada, w granicach swoich kompetencji, rozpatruje sprawy w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitych zasad zarządzania dobrami kościelnych osób prawnych.

 

§ 3


Członkowie Rady:
1) zapewniają, każdy w zakresie swojej właściwości, należyte przygotowanie i wszechstronne rozważenie spraw wnoszonych do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez Rade,
2) uzgadniają swoje stanowiska ze stanowiskami innych członków Rady,
3) powstrzymują sie od działań osłabiających wewnętrzna jedność Rady.

 

§ 4


Członkowie Rady kierują sie w swoim działaniu dobrem Kościoła, oddzielając sprawy osobiste od obowiązków służbowych.

 

§ 5


Członek Rady nie może podejmować publicznej krytyki Rady oraz decyzji podjętych przez innych członków Rady.

 

Rozdział II

 

§ 6


Projekty aktów normatywnych (ustaw, dekretów ekonomicznych, zarządzeń, instrukcji), preliminarzy budżetowych, bilansów, sprawozdań, informacji, analiz problemowych, ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji, opinii lub innych rozstrzygnięć Rady opracowują członkowie Rady, Ekonom Archidiecezji oraz inni zarządcy dóbr kościelnych, każdy w zakresie swojej właściwości.

 

§ 7


Arcybiskup Metropolita może, w każdym czasie, postanowić o opracowaniu, uzgodnieniu i wniesieniu projektu każdego z w/w dokumentów.

 

§ 8


Projekt aktu normatywnego opracowuje sie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, ustalonymi w przepisach prawa kanonicznego.

 

§ 9


Do projektu aktu normatywnego dołącza sie uzasadnienie obejmujące:
1) przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu,
2) wykazanie różnic miedzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym,
3) charakterystykę i ocenę przewidywanych, związanych z wejściem w życie aktu skutków prawnych, w tym w szczególności dotyczących uproszczenia stosowanych procedur.

 

§ 10


Projekt aktu normatywnego, przed skierowaniem do uzgodnienia lub zaopiniowania, opracowuje, pod względem prawnym i redakcyjnym, właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Archidiecezji, co stwierdza swoim podpisem „za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym” kierownik tej komórki.

 

§ 11


Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, organy, do których został skierowany projekt dokumentu do uzgodnienia lub zaopiniowania, są obowiązane zająć stanowisko w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi lub opinie na piśmie.

 

§ 12


Termin, o którym mowa w § 11 ustala sie, biorąc pod uwagę rodzaj i przedmiot dokumentu oraz pilność sprawy. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Wyznaczenie terminu krótszego niż 7 dni, a dla projektów aktów normatywnych krótszego niż 14 dni, wymaga szczególnego uzasadnienia.

 

§ 13


Nie zajecie stanowiska przez organ w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.

 

§ 14


Terminy określone w § 13 biegną od dnia doręczenia projektu.

 

§ 15


Organ uprawniony, o którym mowa w § 6 i 7 wnosi projekt dokumentu za pośrednictwem Sekretarza Rady.

 

§ 16


Sekretarz Rady prowadzi rejestr dokumentów wniesionych do rozpatrzenia przez Rade.

 

§ 17


Sekretarz Rady przekazuje członkom Rady oraz – o ile taka potrzeba – innym uczestnikom posiedzeń Rady wniesione projekty dokumentów, nie później niż 7 dni przed data posiedzenia, na którym maja one zostać rozpatrzone. W przypadku udziału w decyzji o alienacji członkowie Rady winni być także poinformowani o sytuacji ekonomicznej kościelnej osoby prawnej oraz o dokonanych przez nią wcześniejszych alienacjach. W przypadkach uzasadnionych szczególna pilnością sprawy termin ten, za zgoda Przewodniczącego Rady, może zostać skrócony.

 

§ 18


Sekretarz Rady może wystąpić do organu uprawnionego o usuniecie braków formalnych wniesionego projektu dokumentu lub o jego uzupełnienie w terminie 14 dni.

 

§ 19


W razie, gdy projekt dokumentu nie odpowiada wymaganiom określonym w § 9 lub nie został uzupełniony bądź nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie występujące w nim braki formalne projekt dokumentu nie podlega rozpatrzeniu przez Rade, a Sekretarz Rady zwraca ten projekt organowi wnioskującemu.

 

Rozdział III

 

§ 20


Rada odbywa posiedzenia w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może on zwołać posiedzenie w trybie nagłym, lecz na posiedzeniu przedstawia przyczynę użycia tego trybu.

 

§ 21


Zawiadomienia o posiedzeniu Rady, wraz z proponowanym porządkiem obrad doręcza uczestnikom posiedzenia Sekretarz Rady, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem

 

§ 22


Posiedzenia Rady odbywają sie przy obecności większości członków Rady.

 

§ 23


Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia.

 

§ 24


W przypadkach, gdy osiągniecie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego Rady, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają zwykła większością głosów obecnych członków Rady, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 25


Członek Rady może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na danym posiedzeniu Rady.

 

§ 26


W porządku posiedzeń Rady obowiązkowo umieszcza sie w programie punkt: sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

 

§ 27


W czasie posiedzenia Rada rozpatruje wyłącznie dokumenty i inne sprawy objęte porządkiem obrad doręczonym wcześniej członkom Rady.

 

§ 28


Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez Przewodniczącego Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek zgłoszony przez członka Rady przed rozpoczęciem obrad.

 

§ 29


W posiedzeniach Rady uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zobowiązane do uczestnictwa przez Arcybiskupa Metropolie lub przewodniczącego, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im obowiązków w zakresie zarządzania dobrami materialnymi.

 

§ 30


Arcybiskup Metropolita lub Przewodniczący może także zapraszać do udziału w posiedzeniu lub jego części, z głosem doradczym, inne osoby, w szczególności ekspertów, Ekonoma Archidiecezji, Dyrektora Caritas czy przedstawicieli innych zainteresowanych organów kościelnych osób prawnych.

 

§ 31


Projekty dokumentów i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu referuje Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego członek.

 

§ 32


Rada, po rozpatrzeniu projektu dokumentu przyjmuje go lub wprowadza w nim zmiany, albo go odrzuca lub stawia wniosek o spełnienie określonych wymogów i ponownie rozpatrzy go w innym terminie.

 

§ 33


Do rozpatrzenia sprawy przez Rade organ uprawniony może wycofać wniesiony projekt dokumentu lub sprawy.

 

§ 34


Przewodniczący Rady może, na wniosek uprawnionego organu albo z własnej inicjatywy, zarządzić ponowne rozpatrzenie dokumentu lub sprawy.

 

§ 35


Rada nie stosuje trybu obiegowego za pośrednictwem korespondencji listowej lub e-mailowej.

 

§ 36


Sekretarz Rady sporządza z posiedzenia protokół, który powinien zawierać numer kolejny posiedzenia, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, zastrzeżenia i zdania odrębne, jeśli zostały zgłoszone, istotne wnioski. Plany, sprawozdania, informacje i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu stanowią załącznik do protokołu. Protokół z posiedzenia Rady przyjmowany jest na następnym posiedzeniu. Członkowie Rady mogą zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń, wraz z wnioskiem o jego sprostowanie. Sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich może nastąpić także z urzędu w każdym czasie.

 

§ 37


Sprostowania protokołu dokonuje Sekretarz Rady, działający z upoważnienia Przewodniczącego Rady.

 

§ 38


Protokół jest wewnętrznym dokumentem roboczym Rady, który wykorzystuje sie do sporządzenia protokołu ustaleń. Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych przez Rade, z uwzględnieniem przeprowadzonych głosowań oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych.

 

§ 39


Protokół ustaleń podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.

 

§ 40


Protokół ustaleń oraz inne wypracowane dokumenty Przewodniczący Rady przekazuje Arcybiskupowi Metropolicie zgodnie ustalonym przez Kurie obiegiem dokumentów. Protokół z posiedzenia Rady, kopie protokołu ustaleń oraz innych dokumentów przechowuje Przewodniczący, a po upływie kadencji przekazuje swojemu następcy. Dokumenty o wyjątkowej wadze deponuje w Archiwum Arcybiskupa Metropolity. Wyżej wymienione dokumenty są wewnętrznymi dokumentami Kościoła.

 

§ 41


Członkowie Rady oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady nie mogą, bez zgody Przewodniczącego, ujawniać jakichkolwiek informacji o jego przebiegu oraz o indywidualnych opiniach i stanowiskach wyrażanych na posiedzeniu przez jego uczestników, chyba że z natury rzeczy maja one publiczny charakter.

 

§ 42


Sekretarz Rady przygotowuje i obsługuje posiedzenie Rady, a ponadto wykonuje obowiązki związane w szczególności z:
1) przyjmowaniem od organów uprawnionych oraz przekazywaniem członkom Rady projektów dokumentów, z zachowaniem terminów i innych wymogów określonych niniejszym regulaminem,
2) sporządzaniem protokołu i przechowywaniem jego kopii,
3) ewidencjonowaniem dokumentów przyjętych przez Rade.

 

§ 43


Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, Sekretarz Rady zapewnia poprawne pod względem formalnym i redakcyjnym opracowanie dokumentów, a także innych rozstrzygnięć Rady oraz przedstawia je do podpisu Przewodniczącemu Rady.

 

Rozdział IV – Przepisy końcowe
§ 44


Zmiany niniejszego regulaminu może dokonać Arcybiskup Metropolita z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/3 członków Rady.

 

§ 45


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Ks. Zbigniew Tracz
+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

MSZE ŚWIĘTE


W niedziele i święta:
9.00, 10.30, 12.00

Spowiedź Święta
w tygodniu: 15min przed Mszą św.
w niedziele i święta: 20min przed Mszą św.

Zobacz szczegóły...

LITURGIA DNIA


17 III Wtorek. Dzień powszedni wspomnienie św. Patryka, biskupa.
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8);
por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;