Parafia Nawiedzenia
Najświetszej Maryi Panny
w Konstantynowie Łódzkim

„Nie bój się Maryjo, znalazłaś Łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus”
(Łk 1, 30-31)

Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Sakrament Chrztu św. jest udzielany w niedziele (zasadniczo każdą, chyba że istnieje jakaś przeszkoda) na Mszy św. o godz.12.00. Rodzice dziecka mającego przyjąć chrzest, po wcześniejszej rezerwacji daty chrztu, zgłaszają się w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowaną datą Chrztu. Należy wówczas przynieść ze sobą:

  • Akt Urodzenia Dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Jeżeli rodzice dziecka zawierali Sakrament Małżeństwa poza naszą parafią, to przynoszą również Akt Zawarcia Małżeństwa (dokument ze ślubu konkordatowego).

 

Rodzice chrzestni winni być praktykującymi chrześcijanami, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Zgłaszając rodziców chrzestnych, trzeba znać ich adres zamieszkania. Jeżeli chrzestni nie są z naszej parafii, koniecznie muszą dostarczyć przed chrztem zaświadczenie ze swoich parafii, upoważniające ich do pełnienia tej funkcji. Sprawowanie sakramentu Chrztu św. dziecka to wyjątkowa okazja aby dorośli uczestnicy zwłaszcza rodzice i rodzice chrzestni przystąpili do spowiedzi i Komunii św.
 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (Spowiedź)


W naszej parafii spowiedź jest możliwa w tygodniu codziennie, przed każdą Mszą świętą. W pierwsze piątki miesiąca godzinę przed Mszą św.

W niedziele od 10.30 do 11.00.

Poza tym w ważnych okolicznościach można ustalić konkretną datę spowiedzi.
 

W naszej parafii jest możliwość spowiedzi w językach angielskim i francuskim.
Dans notre paroisse il y a la possibilite de se confesser en francais.
In our parish You can confess in english.


 

Przypominamy o pięciu warunkach dobrej spowiedzi które decydują o jej ważności i skuteczności:


1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Spowiedź szczera
4. Postanowienie poprawy
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.

Rachunek sumienia – zanim rozpoczniemy przypominanie sobie grzechów należy odmówić modlitwę do Ducha Świętego, wezwać wstawiennictwa Matki Najświętszej, swego Anioła Stróża czy ulubionego Świętego np. patrona Chrztu św. (jeśli np. ktoś na Chrzcie św. otrzymał imię Piotr to jego patronem jest św. Piotr). Rachunek sumienia powinien zasadniczo dotyczyć czasu od ostatniej spowiedzi aż do chwili obecnej. Niemniej jednak jeśli pamięć lub sumienie przypomina nam o wcześniej popełnionych grzechach nie wspomnianych w poprzednich spowiedziach to należy je uwzględnić. Rachunek sumienia powinien być dokonywany w tle nauki Chrystusa zawartej w ewangeliach, rozważając treść Dziesięciu Przykazań czy pięciu przykazań kościelnych.
Można również dokonać rachunku sumienia zastanawiając się jakie grzechy mogłem popełnić w trzech następujących wymiarach : wobec Boga, bliźniego czy wobec samego siebie.
Pomocą tutaj mogą być także modlitewniki z zamieszczonym rachunkiem sumienia lub gotowe rachunki sumienia dostępne np. w Internecie. Warto spędzić odpowiednią ilość czasu nad rachunkiem sumienia, aby później mieć poczucie, że wszystkie grzechy zostały wyznane. Gdy ktoś się boi, że czegoś zapomni, może sobie wynotować grzechy na kartce i z nią przyjść do kapłana. Grzechy nie wyznane w czasie spowiedzi nie są odpuszczone. Wyznawanie niektórych grzechów może przybrać formę wielkiej walki duchowej, nie mniej jednak należy pamiętać, że wyznajemy je wobec samego wszechmocnego i pełnego miłosierdzia Boga a kapłan w czasie spowiedzi jest tylko narzędziem. Aby pojawiła się dobra wieź duchowa penitenta z kapłanem ważnym jest aby penitent pomodlił się za kapłana przed którym chce otworzyć swe serce i swoje duchowe rany.
Należy pamiętać, że grzech to świadome, dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych.

Żal za grzechy - jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości (KKK 1451). Żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce wśród aktów człowieka przystępującego do spowiedzi. Żal za grzechy to jedyna cena jaką człowiek odpłaca Bogu za to, że jego dusza zostanie na nowo cudownie uzdatniona aby stać się świątynią Ducha Świętego.

Mocne postanowienie poprawy jest integralnie złączone z żalem za grzechy. Chodzi tutaj o szczerą wolę poprawy i przemiany życia, o pragnienie konkretnego i trwałego nawrócenia. Dokonuję ono na płaszczyźnie woli, decyzji i deklaracji wobec Boga oraz na usunięciu wszystkich okoliczności i trwałych sytuacji, które ułatwiają popełnianie grzechu np. gdy ktoś chce żyć w czystości musi uregulować sprawę zamieszkania z partnerem przed ślubem.

Szczera spowiedź - wyznanie grzechów wobec kapłana jest istotnym elementem sakramentu spowiedzi. Wyznanie ma być szczere, jasne i pełne (wszystkie grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi, nawet gdyby ona była wiele lat temu). Choć wyznaniu niektórych grzechów może towarzyszyć poczucie wstydu i strachu, należy jednak przemóc się wewnętrznie i podjąć ten trud. Do ważności spowiedzi należy wymienienie wszystkich grzechów śmiertelnych, które się pamięta, a nie tylko wybranych. Ważne jest również czasami określenie okoliczności grzechu lub częstość popełniania grzechu.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom - krótko mówiąc jest to naprawienie szkody jaką przez grzech wyrządziło się Bogu samemu, jego Chwale, Jego Kościołowi a także bliźniemu czyli jakiemukolwiek człowiekowi który doznał zła na skutek popełnionego przeze mnie grzechu. (np. w przypadku kradzieży oddanie skradzionej rzeczy lub sprostowanie kłamliwego pomówienia, oszczerstwa czy plotki.) Często zadośćuczynieniem wobec Boga jest pobożne odprawienie pokuty zadanej przez spowiednika.

Kościół zachęca do spowiedzi przynajmniej raz w roku. Człowiek, który dba o swoje życie duchowe a także o pogłębioną relacje z Bogiem powinien jednak przystępować do spowiedzi regularnie, aby móc jak najgłębiej doświadczać przebaczenia i przemieniającej łaski. Szczególni polecaną formą spowiedzi są spowiedzi związane z odprawianiem pierwszych piątków miesiąca.
Pan Bóg w spowiedzi naprawia relację między sobą grzesznikiem, daje łaskę uświęcającą, leczy rany zadane przez grzech, a także daje człowiekowi Ducha Świętego, aby ten mógł żyć pełnią życia.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w naszej parafii, zgłaszają się w kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby ustalić datę i godzinę ślubu, oraz spisać Protokół Zawarcia Małżeństwa.

Wymagane są następujące dokumenty:

  • Pełny Akt Sakramentu Chrztu św. (oczywiście, jeżeli Chrzest odbył się poza naszą parafią), dokument ten ma ograniczoną ważność, która wynosi 6 miesięcy.
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (jeżeli ma być ślub konkordatowy-ważność 3 miesiące).
  • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej, z oceną z religii.
  • Dokumenty z nauk przedślubnych i z Poradni Życia Rodzinnego.


Filmowanie i robienie zdjęć w kościele w czasie sprawowania sakramentów chrztu czy małżeństwa.
Przypominamy, że filmować czy robić zdjęcia mogą tylko osoby, które ukończyły kurs filmowania uroczystości kościelnych i które mogą przedstawić legitymację ukończenia takiego kursu. W kościele nie można używać lampy błyskowej ani fotografować podczas szczególnie ważnych części liturgii: jak np. proklamacja słowa Bożego, w czasie modlitwy eucharystycznej czy modlitwy Ojcze Nasz. Czynność ta ma by wykonana w sposób jak najbardziej dyskretny, nierozpraszający. Maksymalna liczba zdjęć w czasie celebracji wynosi od 20-30.

 

POGRZEB KATOLICKI


Rodzina osoby zmarłej zgłasza w parafii datę pogrzebu, a także dostarcza Akt Zgonu, oraz poświadczenie, że osoba zmarła przyjęła Sakrament Namaszczenia Chorych (jeżeli został udzielony). Przypominamy aby najpierw ustalić z kapłanem datę pogrzebu, a następnie na cmentarzu ponieważ w niektóre dniu kapłan, ze względu na pełnione dodatkowe funkcje może być niedostępny.

 

CHORZY


Chorzy nie wychodzący z domu, mogą korzystać z sakramentów Spowiedzi i Komunii św. w swoich domach, w każdy pierwszy piątek miesiąca. Należy ich wcześniej zgłosić w zakrystii, podając imię, nazwisko, oraz adres zamieszkania. Na żądanie udzielane jest namaszczanie chorych.

Sakrament Komunii świetej


Do Komunii św. przystępują osoby które są w stanie łaski uświęcającej a więc bez grzechu ciężkiego. Zasadniczo do Komunii św. powinno się iść podczas każdej Mszy św. nie mniej jednak nie częściej niż raz dziennie. W wyjątkowych sytuacjach można przyjąć Pana Jezusa dwa razy dziennie. Było by rzeczą niezrozumiałą aby dany wierny w czasie Mszy św. będąc w stanie łaski uświecającej nie chciał przystąpić do Komunii św. Poważnym zaniedbaniem jest również postawa uczęszczania na Mszę św. w stanie grzechu ciężkiego przez dłuższy okres czasu. W tym przypadku należy jak najszybciej przystąpić do Spowiedzi św. Przyjęcie Pana Jezusa w stanie grzechu ciężkiego jest świętokractwem.
 

Pewne świadomie zaakceptowane grzeszne postawy mogą na dłuższy czas wykluczyć dane osoby z możliwości przyjęcia sakramentu Spowiedzi i Komunii św. np. wspólne zamieszkanie mężczyzny i kobiety bez sakramentu małżeństwa czy regularne łamanie przykazania nie cudzołóż.

MSZE ŚWIĘTE


W niedziele i święta:
9.00, 10.30, 12.00

Spowiedź Święta
w tygodniu: 15min przed Mszą św.
w niedziele i święta: 20min przed Mszą św.

Zobacz szczegóły...

LITURGIA DNIA


17 III Wtorek. Dzień powszedni wspomnienie św. Patryka, biskupa.
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8);
por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;